Introduction

aceclub

OUR AEC CLUB

 

fdf

 

 

 

 

WHAT?

AEC Club พัฒนาขึ้นโดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า ร่วมกับ C asean ในรูปแบบหลักสูตรสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ชื่อ ASEAN Entrepreneur Club (AEC Club) 

AEC Club เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้บริหารไทยให้สามารถสร้างโอกาสในเวทีอาเซียนได้ 

AEC Club บูรณาการด้านวิชาการและประยุกต์ประสบการณ์จริงของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

AEC Club เน้นการเตรียมพร้อมจากหลักสูตรในประเทศ พร้อมด้วยศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของจริง ณ ประเทศในอาเซียน

AEC Club ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 3 รุ่น ครอบคลุมตลาดประเทศเวียดนาม กัมพูชาและ เมียนมา 

โดยในปี 2560 โครงการ AEC Club เน้นการเจาะตลาดสินค้าฮาลาลในอาเซียน ภายใต้ธีม “Strategies for the Halal Market in ASEAN” ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 

HOW? 

 

 

WHY? 

AEC Club เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้นที่จะทำให้คุณแตกต่างอย่างโดดเด่นด้วย

• ความรู้เข้มข้นกับการวิเคราะห์ตลาด เตรียมพร้อมธุรกิจแบบเจาะลึก

• คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จจริง

• ประสบการณ์ตรงจากภาคสนาม สัมผัสด้วยตนเอง จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

• ภาคภูมิกับประกาศนียบัตรรับรองจาก นิด้า และ C asean 

เตรียมพร้อม ทะยานสู่การขยายตลาดพร้อมเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างผู้บริหารและนักธุรกิจไทยและอาเซียน

AEC Club มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

• เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

• เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มนักธุรกิจในตลาดอาเซียน

• เพื่อสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มผู้เข้าร่วม  AEC Club Alumni 

• เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตลาดสินค้าและการค้าในตลาดอาเซียน

• เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอสินค้าไทยกับผู้แทนจำหน่ายในอาเซียน

WHO? 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า มีพันธกิจหลักด้านวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านการบริหารพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียนและเอเชีย ซึ่งรวมถึงส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจในการเปิดตลาดสู่อาเซียน

C asean เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มีพันธกิจหลักด้านการสร้างความเชื่อมโยงและนำเสนอพื้นที่แห่งความร่วมมือด้านการวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น (Collaboration for the better of ASEAN’s connectivity) ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

• ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดฮาลาลสู่อาเซียนและ 

• ผู้บริหารองค์กรที่มีแนวทางเปิดตลาดสู่อาเซียน

• ทายาทธุรกิจที่ต่อยอดสู่ตลาดฮาลาลในอาเซียน

• อาจารย์ นักวิชาการด้านประชาคมอาเซียน/ ฮาลาลในภูมิภาค

WHERE? 

AEC Club เริ่มด้วยหลักสูตรเข้มข้นในประเทศที่ นิด้า และ C asean โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและได้รับข้อมูลตรงทางด้านมาตรฐานฮาลาล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

AEC Club เน้นประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยโครงการ AEC Club สัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการเจาะตลาดสินค้าฮาลาลในอาเซียน ภายใต้ธีม “Strategies for the Halal Market in ASEAN” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 

WHY Halal Market? 

Destinations

14 มิถุนายน 2560

NIDA

สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้าสู่ตลาดฮาลาล ร่วมไขความลับวิถีฮาลาลจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณรู้จักในมุมที่ไม่เคยรู้

15 มิถุนายน 2560

C asean

ตัวจริง เสียงจริง จากผู้ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซีย ล้วงเคล็ดลับ กลเม็ดเด็ด การลงทุนให้ประสบความสำเร็จ

16 มิถุนายน 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนรู้กระบวนการสู่มาตรฐานฮาลาล เพื่อเป็นแนวทางให้มุ่งสู่ตลาดฮาลาลในภูมิภาค

26-29 กรกฎาคม 2560

กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

สัมผัสประสบการณ์ตรงกับการลงภาคสนาม ความท้าทายและโอกาสของสินค้าไทยในช่องทางการจัดจำหน่ายในอินโดนีเซีย ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจฮาลาลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐาน อินโดนีเซีย

6-9 สิงหาคม 2560

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

บุกตลาดศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค อัพเดตนโยบายเศรษฐกิจการค้าล่าสุด รวมถึงแผนการส่งเสริมการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย เข้าใจระเบียบนโยบายทางการเงินสำหรับตลาดฮาลาล และศึกษาช่องทางกระจายสินค้าและการขนส่งในประเทศมาเลเซีย

program

aec3

aec2

Our Success Stories

Our Success Stories

 

 

 

 “What is ASEAN Entrepreneur Club?”

 

 

เจาะลึกพม่า แบบ AEC CLUB

 

 

 เจาะตลาด AEC นิด้าจับมือ C asean เปิดตัว“ASEAN Entrepreneur Club” 

Contact

Contact

Address
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เลขที่ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240
Address
C-asean ชั้น 10 ตึก Cyber World Tower ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Phone
083-599-7895 (ติดต่อคุณไอยริน) 0-2727-3652, 0-2727-3799, 0-2727-3647
FAX
0-2375-1092
E-mail
nida.aec.club@gmail.com
FACEBook
ASEAN Entrepreneur Club