โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน

รายการ NIDA WISDOM for Change : โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน โดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์(ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า)


 
รายการ NIDA WISDOM for Change
ตอน โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
โดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์(ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า)
ออกอากาศ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง เนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)