ขอแนะนำการตั้งค่าหน้าเว็บเพจสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ “ศูนย์อาเชียนและเอเชียศึกษา” โดยใช้สมาร์ทโฟน

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ หากท่านยังไม่ได้ทำการตั้งค่าหน้าเว็บเพจ ท่านอาจไม่เห็นข้อความต่างๆบนเว็บไซต์ได้ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้สามารถดูรายละเอียดของหน้าเว็บได้ครบถ้วน ให้ท่านทำการตั้งค่าดังนี้

ฮิต: 460

โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน

รายการ NIDA WISDOM for Change : โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน โดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์(ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า)

ฮิต: 1196

อินโฟกราฟฟิคแนวคิดและที่มาของวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

Infographic แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา โดย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฮิต: 1328