กิจกรรมปี ๒๕๕๘

กิจกรรมที่สำคัญในปี ๒๕๕๘ มีดังนี้

 

 

myanmar

 • งานสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...เมียนมาร์ ........
  ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพประกอบ

  >> ดาว์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ [.pdf] 

   


   

Meta Analysis

 • การนำเสนอบทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอาเซียนและเอเชีย  
  โดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาในความร่วมมือกับ ๑๒ ศูนย์วิจัย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
  ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> ภาพประกอบ
  >> ดาว์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ [.pdf]

 

ASEAN ExpertASEAN Expert2

 • การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง “ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียน”                  
  ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภัคดี ชั้น ๑๑ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

  >> ภาพประกอบ
  >> ดาว์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ [.pdf]


   

 • สัมมนาวิชาการ: เจาะลึก ... โอกาสการค้าการลงทุนในเวียดนาม
  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  >> เอกสารประกอบโครงการ
  >> กำหนดการ
  >> รายงานโครงการ
  >> รูปภาพกิจกรรม

 


 

 • Academic Conference on Comparative Politics in ASEAN & Expert Forum on Collaboration of Research Network and Way Forward
  27-28 August 2015, National Institute of Development Administration (NIDA)
  >> Concept Note
  >> Schedule
  >> Academic Publication on Comparative Politics in ASEAN [under process of publication]

 

 • งานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา
  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   

 ภาพและวีดีโอกิจกรรม

 

สิ่งตีพิมพ์

ข่าวโครงการสถาบันการศึกษาต้นแบบวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

       

 เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากโรงเรียนต้นแบบสี่ภาค