โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียนเจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...สปป.ลาว”

โครงการสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียนเจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...สปป.ลาว”

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา

รายละเอียดโครงการ:  ดาวน์โหลด

กำหนดการและแผนที่: ดาวน์โหลด                    

ลงทะเบียนอออนไล์ : www.nida.ac.th/laosseminar2016

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (ศอศ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240                        

โทรศัพท์ : 0-2727-3799, 3646

โทรสาร : 0-2375-3490

Mobile : 09-6857-7480 (ติดต่อคุณธฤษณุ แสงจันทร์)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ASEAN and Asia Studies Center, NIDA