ประชาสัมพันธ์ "เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV"

ประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV"