บทความวิชาการ "ภาพอนาคตของ Digital Economy ความท้าทายสำหรับประชาคมอาเซียน"

 

 

   จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนในมิติด้านความมั่นคง โดยการระดมความคิดเชิงลึกจากตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนต่างๆ ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ประเทศต่างๆต้องนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการที่กลุ่มอาเซียนนี้ มีจำนวนผู้บริโภคมากกว่า 600 ล้านคน และมีอายุต่ำกว่า 30 ปีถึงร้อยละ 40 และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันถึงร้อยละ 90 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของ Digital Economy สำหรับประชาคมอาเซียนในอนาคต ดังนั้น ศูนย์อาเซียนและเอเซียนศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย ดร. อารีรัตน์ ลีฬหพันธุ์ ขอนำเสนอบทความวิชาการในมิติความมั่นคงเกี่ยวกับความท้าทายของ Digital Economy สำหรับประชาคมอาเซียน.....

 

>> บทความวิชาการรูปแบบไฟล์ .pdf