บทความวิชาการ "ภาพอนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน"

 

เวลาผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแล้วของการก่อตั้งกลุ่มสมาคมประชาชาติตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาพเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนในมิติด้านความมั่นคง โดยการระดมความคิดเชิงลึกจากตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนต่างๆ รวมถึงการที่กลุ่มอาเซียนมีประชากรรวมกันมากกว่า 630 ล้านคน ส่งผลให้อาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนและเอเซียนศึกษา นิด้า โดย ดร. อารีรัตน์ ลีฬหพันธุ์ ขอนำเสนอบทความวิชาการในมิติความมั่นคงเกี่ยวกับแนวโน้วการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน.....”

 

>> .pdf Article

 

 

บทความ "การวิเคราะห์ภาพอนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน" รวม 7 หน้า

 


1

 


2


3


4


5


6


7